Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
Delen |
Zoeken:


Brief naar aanleiding van bezoek minister-president Rutte aan Indonesië

Ministerie van Algemene Zaken

t.a.v. de Minister President drs. M.Rutte
Binnenhof 20
2513 AA ’s-Gravenhage

 

Amsterdam, 17 november 2013

 

Betreft: bezoek aan Indonesië

 

Excellentie,

Binnenkort brengt u vanaf 20 november tot en met 22 november 2013 een bezoek aan Indonesië. U zult tijdens uw bezoek de Indonesische president en leden van zijn kabinet ontmoeten.

Reeds eerder hebben wij u en uw ambtsvoorganger mr.J.P.M.Balkenende gevraagd de Indonesische regering te wijzen op een aantal zaken, die betrekking hebben op het Zuid-Molukse volk in de Zuid-Molukken, maar uiteraard ook de Zuid-Molukse gemeenschap in Nederland raken. Tot op heden hebben wij niet mogen ervaren, dat deze nijpende vraagstukken door uw regering ter hand zijn genomen. Wellicht kunt u hierin tijdens uw bezoek aan Indonesië verandering brengen. Daarom vragen wij u nogmaals aandacht voor de navolgende kwesties.

 

Recht op zelfbeschikking van het Zuid-Molukse volk

Het zal u niet onbekend zijn, dat tot op heden het recht op zelfbeschikking van het Zuid-Molukse volk en van het volk van West-Papua niet is verwezenlijkt. Uw regering is hiervoor als oud-kolonisator mede-verantwoordelijk te achten. Het vorenstaande klemt te meer daar het recht op zelfbeschikking verankerd ligt in o.a. de Ronde Tafel Overeenkomst, waarbij de soevereiniteitsoverdracht van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Verenigde Staten van Indonesië, is gerealiseerd. Ik wijs u er verder op, dat de Republiek der Zuid-Molukken op een rechtmatige wijze op 25 april 1950 tot stand is gekomen. Uit de legal opinions van dr.E.de Brabandare1 en dr.N.Higgins2 volgt, dat de Republiek der Zuid-Molukken (RMS) volgens de regels van het internationaal recht als Staat anno 2013 is blijven voortbestaan. De Zuid-Molukken worden dan ook door Indonesië bezet. Aan deze bezetting dient een einde te komen.

Wij verzoeken u de Indonesische regering te wijzen op de internationaalrechtelijke status van de RMS. De regering in ballingschap van de RMS stelt bij betwisting van de voornoemde status van de RMS de Indonesische Regering voor het geschil met betrekking tot de onrechtmatige annexatie van het territorium van de RMS voor te leggen aan het Internationaal Gerechtshof te Den Haag. Wij verzoeken u dit verzoek door te leiden naar de Indonesische regering.

 

Schending van de mensenrechten in de Zuid-Molukken.

Het zal u niet zijn ontgaan dat Indonesië op grote schaal de mensenrechten in de Zuid-Molukken en in West-Papua schendt. Nog steeds zitten tientallen RMS-aanhangers gevangen enkel wegens het feit, dat zij uiting hebben gegeven aan het feit dat zij aanhanger zijn van de Republiek der Zuid-Molukken. Indonesië handelt hierdoor in strijd met het VN-verdrag van Burgerlijke- en Politiek Rechten (BUPO). Daarbij komt dat deze gevangen bij hun arrestatie en daarna zijn gemarteld. Wij verwijzen u voor een uitvoerige uiteenzetting met betrekking tot de onmenselijke behandeling welke de RMS-gevangen ten deel is gevallen naar de gedetailleerde rapporten van Amnesty International3 en Human Rights Watch4.

Wij verzoeken u bij de Indonesische Regering te benadrukken, dat zij handelt in strijd met het BUPO-verdrag en dat martelingen van gevangenen misdrijven zijn tegen de menselijkheid, waarvoor degene die hiervoor verantwoordelijk zijn in Indonesië dan wel daarbuiten dienen te worden vervolgd en berecht. Door zo spoedig mogelijk alle RMS-gevangenen en de gevangen van West-Papua onvoorwaardelijk in vrijheid te stellen kan de Indonesische regering tot uitdrukking brengen, dat zij zich beseft dat in een daadwerkelijke democratie burgers niet wegens hun politieke opvattingen mogen worden vervolgd en gemarteld. Wij verzoeken u zich in te spannen de Indonesische regering tot dit inzicht te brengen.

 

Vernietiging van de Aru-eilanden en illegale exploitatie van gasbel Masela

Wij wijzen u er op, dat de Zuid-Molukken tot één van de meest achtergebleven gebieden van het huidige Indonesië behoort. De Zuid-Molukken prijkt op de tweede plaats van de ranglijst van de armste gebieden. West-Papua voert deze ranglijst aan. Het gaat hier om gebieden waar het hoogste percentage van de bevolking ver beneden de armoedegrens leeft. Het betreft hier in beide gevallen gebieden waar het recht op zelfbeschikking van de volkeren van de Zuid-Molukken en West-Papua door Indonesië met geweld wordt onderdrukt. Schrijnend is voorts, dat het hier gaat om gebieden, die beschikken over enorme natuurlijke hulpbronnen. Deze rijkdommen worden al decennia lang door de Indonesische bezetter onrechtmatig geëxploiteerd zonder dat de volkeren van de Zuid-Molukken en West-Papua hiervan zelf profiteren.

Op dit moment dreigt in de Zuid-Molukken een ramp te voltrekken.

De Aru-eilanden gelegen in de Zuid-Molukken zullen namelijk voor een groot gedeelte worden ontbost. Van de 630.000 hectare bossen zal door suikerrietplantagebedrijf PT Menara Group 500.000 hectare worden vernietigd. De bevolking van de Aru-eilanden aan wie de bossen toebehoren hebben nimmer toestemming verleend voor de ontbossing van de eilanden. Het is dan ook de Indonesische regering die verantwoordelijk is te achten voor de vernietiging van de bossen van de Aru-eilanden. De vernietiging van de bossen heeft voor de bevolking van Aru desastreuze gevolgen. Zij raken de belangrijkste bron van hun bestaan kwijt. Dit terwijl de bevolking van de Aru-eilanden tot een van de armste regio’s van het huidige Indonesië behoort. Daarnaast is het gevolg van de ontbossing, dat de als zeer bijzonder bekend staande fauna (paradijsvogels, kaketoe’s etc) van de Aru-eilanden op een onherstelbare wijze wordt beschadigd. Beangstigend is verder, dat volgens de laatste berichten het aantal militairen, dat op de Aru-eilanden is gestationeerd met grote aantallen is verhoogd. Dit wijst er op, dat de Indonesische regering schijnbaar voorbereidingen treft om met geweld het verzet van de lokale bevolking tegen de ontbossing van hun eilanden te breken. Het spreekt voor zich, dat de RMS-regering zich grote zorgen maakt over deze ontwikkeling.

Wij verzoeken u dan ook met klem er bij de Indonesische regering er op aan te dringen, dat per direct een einde wordt gemaakt aan de dreigende vernietiging van de Aru-eilanden.

In het verlengde van het vorengaande wijzen wij u op de exploitatie van een gasbel gelegen in de Zuid-Molukken het zogenaamde Masela-blok. Bij de winning van deze gasvoorraad is óók Shell betrokken. Shell heeft namelijk een aandeel van 30% in de exploitatie van deze gasbel verworven. Het overige gedeelte is door de Indonesische regering verkocht aan INPEX Corporation. Ook hier geldt dat het volk van de Zuid-Molukken niet deelt in de enorme opbrengsten van deze gasbel. Tot op heden heeft de Indonesische regering zelfs de toegezegde 10% van de gasopbrengst niet toegewezen aan het provinciaal bestuur van de Zuid-Molukken.

Gelet op het vorenstaande en mede in aanmerking nemende dat Shell meeprofiteert van het leegroven van de Zuid-Molukken ligt het in de rede, dat u de Indonesische regering en Shell er op wijst, dat het volk van de Zuid-Molukken op zijn minst zijn aandeel behoort te krijgen voor wat betreft de opbrengst van de exploitatie van deze natuurlijke hulpbron van de Zuid-Molukken.

 

Begraafplaats mr.dr.Christiaan Steven Soumokil

Reeds op 20 september 2010 heeft de RMS-regering in ballingschap uw ambtsvoorganger mr.J.P.M.Balkenende verzocht te bevorderen, dat de Indonesische President bij zijn voorgenomen bezoek aan Nederland in oktober 2010 bekend zou maken waar het graf van de op 12 april 1966 door Indonesië geëxecuteerde vroegere president van de RMS- mr.dr.Christiaan Steven Soumokil- is gelegen.5 De Indonesische president heeft echter zijn bezoek aan Nederland op het laatste moment afgelast.

Wel is door de Nederlandse regering bij monde van Minister van Buitenlandse Zaken bij schrijven van 5 oktober 2010 toegezegd, dat op gepaste wijze bij de Indonesische autoriteiten aandacht zou worden gevraagd voor deze kwestie.6

Intussen zijn wij ruim 3 jaar verder en is tot op heden geen enkel bericht ontvangen van uw regering, waaruit blijkt dat de vorenstaande toezegging ook daadwerkelijk heeft geleid tot het bekend maken van de begraafplaats van wijlen mr.dr.Soumokil door de Indonesische autoriteiten.

Wij menen dat ruim 47 jaar na de executie van mr.dr.Soumokil u deze zaak nu toch echt serieus ter hand dient te nemen. Dit laatste kunt u doen door tijdens uw komende bezoek aan Indonesië alles in het werk te stellen van de Indonesische regering duidelijkheid te verkrijgen omtrent de begraafplaats van mr.dr. Soumokil. Het Zuid-Molukse volk en de weduwe van mr.dr.Soumokil alsmede haar zoon Thommy Soumokil zullen u hiervoor zeer erkentelijk zijn.

Wij vertrouwen er op u naar behoren te hebben geïnformeerd.

 

 

Hoogachtend,

De Regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken

 

Mr.J.G.Wattilete

 

1 Dr.Eric de Brabandere (Universiteit Leiden) : “voorbestaan van de Republik Maluku Selatan onder internationaal recht “ d.d. 27 september 2010.
2
Dr.Noelle Higgins ( Dublin City University) : “Opinon on the status of the RMS under international law”
3
Rapport Amnesty International “Indonesia jailed for waiving a flag d.d. 26 maart 2009 “.

4
Rapport Human Rights Watch: “Prosecuting Political Aspirations d.d. 23 juni 2010”.
5
Brief van de RMS-regering in ballingschap van 20 september aan de Minister President Balkenende.

6
Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 5 oktober 2010 aan mevrouw Soumokil

 

» Download

Geplaatst op: 20-11-2013 18:07   Laatst gewijzigd: 21-11-2013 08:30

» Lees volledige artikelRMS-regering schenkt €2.000,-

Op zaterdag 17 augustus jl. heeft de RMS-regering en haar staf de benefiet Bandjir Ambon bezocht, die in de Rijnhal te Arnhem werd gehouden. Het benefiet heeft tot doel om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de watersnood op Ambon. Aan het programma hebben vele Molukse muziekgroepen en artiesten belangeloos hun medewerking verleend. Met een opkomst van ongeveer 2000 bezoekers en een netto opbrengst van meer dan € 20.000 is de benefiet Bandjir Ambon een groot succes geworden.

De RMS-regering werd door de organisatie langs de tientallen kraampjes geleid. Lang werd stilgestaan bij een geïmproviseerd theater waar videobeelden van de ramp op Ambon werden vertoond. De beelden van het snelstromende en allesverwoestende water, de ondergelopen delen van Ambon-stad, vluchtende en huilende mensen maakten nog eens de ernst en omvang van de ramp duidelijk. Het is een wonder dat het aantal dodelijke slachtoffers niet hoger is uitgevallen. Maar de schade aan wegen, huizen en gebouwen is enorm. Het probleem van de duizenden vluchtelingen die hun bezittingen zijn kwijtgeraakt en tijdelijk een goed heenkomen hebben moeten zoeken is nog niet zo maar opgelost.

Na de rondleiding werd de president van de RMS gevraagd het podium te betreden en enkele woorden tot de aanwezigen te richten. President John Wattilete complimenteerde de organisatoren die dit initiatief hebben genomen en in zeer korte tijd de benefiet Bandjir Ambon hebben gerealiseerd. Het Fonds Perdjuangan RMS van de RMS-regering werd gevraagd een bijdrage van € 1000 te lenen om de kosten van het evenement te kunnen voorfinancieren. President John Wattilete maakte bekend dit bedrag te schenken en bovendien nog eens met € 1000 te vermeerderen voor de slachtoffers van de ramp. Vervolgens gaf hij aan dat de oorzaken en duurzame oplossingen van het jaarlijks terugkerende probleem van wateroverlast een onderwerp van bespreking wordt op het Seminar dat dit jaar of begin volgend jaar op Ambon plaatsvindt.

De president besloot zijn woorden met de verklaring dat hij niet gekomen is om een toespraak te houden, maar om te genieten van de muziek, het eten, de mensen en andere zaken. Hij riep een ieder op het zelfde te doen, maar vooral ook om voor Ambon en de Molukken op te komen, want “als wij (het Molukse volk) het niet doen, doet niemand het!”

Geplaatst op: 19-8-2013 11:51   Laatst gewijzigd: 19-8-2013 11:59

» Lees volledige artikelRMS-regering helpt Ambon

Eind juli zijn onze landgenoten op Ambon zwaar getroffen door overstromingen. Onophoudelijke hevige regenval heeft aardverschuivingen en modderstromen tot gevolg gehad. Laaggelegen delen van Ambon Stad zijn ondergelopen, waardoor veel huizen en persoonlijke bezittingen zijn verloren.  Een damdoorbraak heeft het dorpje Negeri Lima volledig weggevaagd. Ook in andere delen van Ambon hebben de bewoners te maken met overlast als gevolg van de regenval.

De RMS-regering ondersteunt de benefiet Banjir Ambon die op zaterdag 17 augustus a.s. in de Rijnhal te Arnhem wordt gehouden. Het doel is geld in te zamelen voor de slachtoffers van de watersnood op Ambon. Aan het programma werken  veel Molukse acts en groepen mee en doen dat volledig belangeloos. De opbrengst van de benefiet Banjir Ambon komt geheel ten goede aan de getroffenen.

Om de organisatie van de benefiet Banjir Ambon mogelijk te maken heeft het Fonds Perdjuangan RMS van de RMS-regering € 1000 beschikbaar gesteld.

» Download

Geplaatst op: 10-8-2013 17:14   Laatst gewijzigd: 10-8-2013 17:29

» Lees volledige artikelPidato 11 juni 2013: Herdenking de Punt

Njonja Soumokil, para anggota keluarga terdekat jang ditinggalkan, saudara- saudari seperdjuangan, jang beta hormati,

Njonja Soumokil, nabestaanden, geachte aanwezigen, broeders en zusters in de strijd.

Hari ini, 11 Juni ketorang menaruh perhatian atas 'Monumen Kesediaan untuk Korban'. Ini Monumen untuk "Enam dari De Punt" jang melambangkan pengorbanan peribadi anak-anak muda jang benar-benar memberi dorang punja kehidupan untuk dorang punja tjiita-tjita . Tjita-tjita jang djuga ketorang punja.

Vandaag, 11 juni staan we stil bij 'Het Monument van de Offerbereidheid'. Dit monument van “De zes van de Punt” dat symbool staat voor de persoonlijke offers van zes jonge mensen die het leven hebben gelaten voor hun idealen. Idealen die nog steeds de onze zijn.

We komen op deze plek tezamen en gaan in gedachten terug naar dit verstilde en versteende moment in onze vrijheidsstrijd. Dat doen we om bewust te zijn van de offers die onze strijd vraagt en maar ook om te volharden in de weg die voor ons ligt.

--------

Hansina Uktolseja, Max Papilaja, Ronny Lumalessil, Matheos Tuny, Dominggus Rumahmory dan George Matulessy telah dibunuh  dengan menggunakan kekerasan jang luar biasa oleh keradjaan Belanda. Sementara itu 36 tahun lalu.

Deze jonge mensen,  Hansina Uktolseja, Max Papilaja, Ronny Lumalessil, Matheos Tuny, Dominggus Rumahmory en George Matulessy zijn door de buitensporige inzet van geweld van de Nederlandse overheid om het leven gebracht. Vandaag,  36 jaar geleden.

Wie het rapport  “Air Mata Kebenaran - Het drama van De Punt” er op na leest wordt doordrongen van de mate waarin dit geweld heeft plaatsgevonden. De RMS-regering heeft kennis genomen van de schokkende bevindingen in het rapport. De RMS-regering is van opvatting dat, indien het onderzoeksmateriaal de conclusie rechtvaardigt dat een aantal van de Molukse activisten zijn geëxecuteerd, dit niet zonder politieke- en juridische gevolgen kan blijven. Een parlementair- en strafrechtelijk onderzoek naar hetgeen zich op 11 juni 1977 rond en in de trein daadwerkelijk heeft afgespeeld is dan onvermijdelijk te noemen.

» Download

Geplaatst op: 15-6-2013 18:09   Laatst gewijzigd: 15-6-2013 18:11

» Lees volledige artikelProgramma 11 juni 2013: Herdenking de Punt (gewijzigd)

Het Comité 11 juni heeft na overleg met de Pemerintah RMS besloten het avondprogramma te wijzigen.

In plaats van de aangekondigde voorlichting van de Pemerintah over het seminar: “Beta Maluku, Mau Madju” wordt er ruimte geboden aan het verzoek om het rapport van de heer Jan Beckers rondom de beëindiging van de treinkaping aan het publiek te presenteren. Er is mogelijkheid voor de aanwezigen om hierover van gedachten te wisselen met de initiatiefnemers van het rapport. Dit programma onderdeel start om 19.30u en zal om 20.30u worden beëindigd. Het middagdeel van het programma dat om 15.00u start blijft ongewijzigd.

De datum van de voorlichting van de Pemerintah over het seminar wordt binnenkort bekend gemaakt. Deze voorlichting zal in Hoogeveen plaatsvinden.

Hoogachtend,

Namens het Comité 11 juni

N. Solisa sr.

Klik op de afbeelding voor een exemplaar in hogere resolutie (opent in een nieuw venster)

Klik op de afbeelding voor een exemplaar in hogere resolutie (opent in een nieuw venster)

Geplaatst op: 4-6-2013 17:21   Laatst gewijzigd: 10-6-2013 20:42

» Lees volledige artikel
<< Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Volgende >>
Delen |
Go to top