Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
» Ga terug
Delen |


Kerst- en nieuwjaarsgroet

 

 

Amsterdam, 24 december 2014

 

Landgenoten,

 

Het jaar 2014 ligt bijna achter ons. Een goed moment u allen te nader informeren over

enkele werkzaamheden van de regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken in het afgelopen jaar. Tevens zullen wij vooruit blikken naar het nieuwe jaar.

 

De beëindiging van de gijzeling bij de Punt

De gemoederen binnen de Zuid-Molukse gemeenschap zijn naar aanleiding van het rapport “Air mata kebenaran” hoog opgelopen. De inhoud van het rapport geeft daartoe ook aanleiding. Immers uit het rapport kan worden afgeleid dat behalve toepassing van excessief geweld van Nederlandse overheid mogelijk óók RMS-strijders zijn geëxecuteerd.

Om deze reden heeft de RMS-regering middels een schrijven van 25 juni 2013 Minister President mr.M.Rutte verzocht een parlementair onderzoek te entameren. Zoals gebruikelijk reageert de Nederlandse regering echter niet op brieven van de RMS-regering, omdat zij de naïeve opvatting huldigt dat een antwoord gegeven aan de RMS-regering gelijk staat aan erkenning van de RMS. Dit laatste neemt niet weg dat de RMS gematigd optimistisch is over het uiteindelijk tot stand komen van een parlementair onderzoek. Op 21 december 2013 heeft Minister van Justitie en Veiligheid Opstelten namelijk bekend gemaakt dat er een archiefonderzoek zal komen naar de beëindiging van de gijzelingsactie bij de Punt.

Het aangekondigde onderzoek beschouwt de RMS-regering als een eerste stap in de richting van een parlementair onderzoek.

Nederland pretendeert een rechtsstaat te zijn. Juist bij een rechtsstaat hoort een onafhankelijk onderzoek naar de waarheid. In het bijzonder als het rechtmatig karakter van toepassing van geweld door de Staat tegen haar eigen burgers ter discussie staat. Een parlementair onderzoek naar de ware toedracht van de beëindiging van de treinkaping bij de Punt is dan ook onvermijdelijk te noemen.

 

Banjir Ambon

Maluku is het afgelopen jaar getroffen door een watersnoodramp. De RMS-regering heeft actief geparticipeerd om gelden te genereren teneinde de getroffenen van de ramp ondersteuning te kunnen bieden. De RMS-regering heeft o.a. financiën ter beschikking gesteld om het benefiet ‘Banjir Ambon” mogelijk te maken en heeft daarnaast een schenking gedaan ten behoeve van de slachtoffers van de ramp.

Het benefiet is een groot succes geworden. De opbrengsten zijn intussen verdeeld onder de getroffenen. Zij hebben de financiële bijdrage dankbaar in ontvangst genomen wetende dat de RMS-regering mede betrokken is geweest bij inzameling van de gelden. De RMS-regering ziet dit als een goede stap vooruit in het psychologisch bevrijden van het Zuid-Molukse volk van het RMS-stigma. De RMS staat immers voor meer dan alleen vrijheid van het Zuid-Molukse volk, hetgeen o.a. blijkt uit het bieden van steun wanneer het volk in nood verkeert. Het gaat hier niet om populistisch handelen, maar om het concreet invullen van oprechte betrokkenheid van de RMS bij het lot van het volk in Maluku zonder daarbij een waarde oordeel te geven over anderen, die op hun wijze werken aan het welzijn van het volk in Maluku.

 

Seminar “ Beta Maluku mau madju”

Ook het door de RMS-regering op 25 april 2013 aangekondigde seminar met als titel “ Beta Maluku mau madju” heeft de Zuid-Molukse gemeenschap bezig gehouden.

Het doet de RMS-regering deugd, dat dit initiatief door de Zuid-Molukse gemeenschap enthousiast is ontvangen en binnen alle lagen van de Zuid-Molukse samenleving breed wordt gedragen. Dit laatste is gebleken uit bijeenkomsten met locale Molukse gemeenschappen in den lande. Ook uit gesprekken met verschillende politieke- , kerkelijke- en maatschappelijke instellingen volgt dat het geplande seminar zeer wordt gewaardeerd.

Ook is gesproken met vele anderen, die binnen de Moluks-/Nederlandse samenleving een prominente rol vervullen. Zij steunen het seminar en zijn bereid een bijdrage te leveren aan de invulling van het seminar.

Belangrijk is voorts, dat meerdere Molukse gemeenschappen ook concreet uitdrukking hebben gegeven aan hun steun aan het seminar. Zij hebben namelijk actief gelden ingezameld om het seminar te realiseren. In het bijzonder wenst de RMS-regering hier te noemen de Molukse gemeenschappen Nijmegen, Moordrecht, Middelburg/Zeeland , Vught en Gennep.

Alhoewel de voorbereiding van het seminar langer heeft geduurd dan wij hoopten kunnen wij hierbij met vreugde berichten, dat in overleg met onze samenwerkingspartners in Maluku het seminar definitief is vastgesteld. Het seminar zal in het voorjaar van 2014 gestalte krijgen. Eind januari/begin februari 2014 zullen de exacte data- die bij de RMS-regering bekend zijn- alsmede het programma van het seminar openbaar worden gemaakt.

De RMS-regering zal alles in het werk stellen om gerenommeerde sprekers -zoals dr.N.Higgins dan wel andere kwalitatief gelijkwaardige deskundigen op het terrein van het internationaal recht en andere vakgebieden aan het seminar te laten deelnemen.

De RMS-regering ziet het seminar als een belangrijke stap vooruit in het gezamenlijk werken aan een nieuwe betere toekomst van Maluku. Een toekomst waarin het Zuid-Molukse volk voor- en tegenstanders van de RMS- moslims en christenen- in welvaart, vrede en vrijheid met elkaar kunnen samenleven. Hiertoe hoort ook het kennis nemen en bespreekbaar maken van de ware geschiedenis van Maluku. Een onderdeel van deze geschiedenis is het rechtmatig ontstaan en voortbestaan van de RMS.

 

RMS en de dekolonisatie-commissie van de Verenigde Naties (VN)

In het afgelopen jaar heeft zich binnen de VN een belangrijke ontwikkeling voorgedaan.

Door de Algemene Vergadering van de VN is een onafhankelijk expert dr. Alfred M.de Zayas aangewezen, die onlangs een rapport genaamd  "promotion of a democratic and equitable international order" heeft uitgebracht. 

In een van de aanbevelingen van zijn rapport heeft dr. Alfred M. de Zayas opgenomen, dat de Algemene Vergadering van de VN in overweging dient te nemen om de wijze waarop de invulling van het recht op zelfbeschiking gestalte heeft gekregen, te herzien.

Hij noemt vervolgens een aantal gebieden benoemd  waar het recht op zelfbeschikking van de volkeren tot op heden niet is gerealiseerd. Dr.Alfred M. de Zayas heeft ook uitdrukkelijk Maluku als een van deze gebieden aangewezen.  Dr.Alfred M.de Zayas geeft vervolgens de Algemene Vergadering in overweging de voornoemde kwesties naar dekolonisatie-commissie van de VN te verwijzen.  


De RMS-regering heeft na enkele gesprekken met de delegatie van West-Papua besloten  het komende politieke jaar samen actief te gaan lobbyen met als doel de kwestie van West-Papua en van de RMS onder de aandacht van de VN en wel in het bijzonder de dekolonisatie-commissie te brengen. Hier ligt een grote uitdaging voor de RMS waarvoor menskracht- vooral jonge krachten-  en extra financiën noodzakelijk zijn.

De RMS-regering spreekt de verwachting uit dat de activiteiten binnen de VN mede op grond van de internationaal rechtelijke positie zoals recentelijk bevestigd door de deskundigen dr.E.de Brabandere en dr.N.Higgins op de lange duur zijn vruchten zullen afwerpen. Om deze reden zal de RMS-regering door deskundigen op het terrein van het internationaal recht nader laten onderzoeken welke politieke- en juridische ingangen de bijzondere staatkundige status van de RMS binnen de internationale fora, maar ook via het Internationaal Gerechtshof, biedt.

 

Tenslotte

De RMS regering heeft u middels dit schrijven (gedeeltelijk) inzicht gegeven in het reilen en zeilen van de RMS-strijd. Uiteraard is morele ondersteuning van de RMS erg belangrijk maar alleen met deze steun zullen wij het einddoel niet bereiken. Voor het voeren van elke strijd is menskracht en financiën een noodzaak.

De komende kerstdagen en de jaarwisseling vormen voor velen onder ons altijd een belangrijk moment van bezinning. Wij blikken terug en kijken voor uit. Dit geldt ook voor de RMS-regering.

De RMS-regering spreekt de hoop uit dat zij óók in het jaar 2014 op uw morele-, fysieke- en financiële steun mag blijven rekenen. Zij die nog geen bijdrage leveren moedigen wij als nog lid te worden van het Fonds Perdjuangan Republik Maluku Selatan. Alleen langs deze weg doet u recht aan een strijd die door de eerste generatie- onze ouders en grootouders- tot aan hun levenseinde is gekoesterd. Een strijd voor de vrijheid en welvaart van Maluku, waarvoor velen in Maluku en in Nederland- waaronder de RMS-strijders van de Punt- hun leven hebben gegeven. Laat vooral hun offers niet voor niets zijn geweest!

De RMS-regering vertrouwt er dan ook op dat de strijd met uw hulp en onder leiding van de almachtige schepper onverminderd voort zal gaan.

Wij wensen u allen prestige kerstdagen en een gezond en vooral strijdbaar 2014.

 

Met nationale groet,

Mena Muria!!

 

De regering in ballingschap
Van de Republiek der Zuid-Molukken.

 

Mr. J.G.Wattilete,

President

 

» Download

Geplaatst op: 24-12-2013 19:40   Laatst gewijzigd: 24-12-2013 19:49

Gekoppelde onderwerpen (tags):   kerst    nieuwjaar    2013 2014   

Delen |
Go to top