Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
Delen |

Internationaal

 

Realistisch
In haar buitenlandse beleid is de RMS-regering realistisch. Landen gaan per definitie eerst voor hun eigen Nationaal Belang. Hierbij geven zij  voorrang aan eigenbelang en werken zij vanuit bestaande machtsverhoudingen. Het nastreven en verdedigen van recht en idealen staat bij deze landen niet voorop. Dit betekent, dat de RMS-regering beseft, dat internationale steun van regeringen van landen voor het streven van de RMS  niet in het verschiet ligt. Dit moment zal echter aanbreken wanneer het uiteenvallen van Indonesië een feit is. Dit laatste impliceert, dat de internationale gemeenschap volledig dient te worden geïnformeerd over het streven naar onafhankelijkheid van het Molukse volk en de andere volkeren binnen Indonesië. Deze informatie kan er toe leiden, dat de internationale gemeenschap zich realiseert, dat van stabiliteit binnen Indonesië geen sprake kan zijn zolang de wil van de volkeren om daadwerkelijk vrij te kunnen zijn binnen het huidige Indonesië geen gestalte krijgt.

Lobby
Het internationale lobbywerk richt zich op de eerste plaats op de internationale Publieke Opinie middels allerlei internationale organisaties, die zich bijvoorbeeld inzetten om de mensenrechten van de onderdrukte volkeren in de wereld te beschermen. Het beroep doen op de (mensenrechten) verdragen van de VN die het recht op zelfbeschikking van volkeren waarborgen zal extra aandacht krijgen.

De internationale lobby is ook gericht op de kwestie van het onvoltooide dekolonisatieproces. De Commissie voor Dekolonisatie van de VN verkeert in de eindfase van haar werkzaamheden. Het is daarom zaak de commissie aandacht te vragen voor de dekolonisatie van de volkeren binnen Indonesië. Het betreft immers niet alleen de dekolonisatie van het voormalige Nederlands-Indië, maar ook het ongedaan maken van de daaropvolgende neo-kolonisatie door de NKRI na het vertrek van de Nederlandse kolonisator.

Gezamenlijk optreden
Een gezamenlijk optreden van de onderdrukte volkeren van West-Papua, Maluku, Atjeh en wellicht andere volkeren zou de kans op succes kunnen vergroten. Om de zaak op de agenda van de dekolonisatiecommissie te kunnen krijgen is steun van een of meerdere regeringen noodzakelijk. Het is cruciaal om de internationale gemeenschap op een overtuigende wijze aantoonbaar en aannemelijk te maken dat Indonesië - los van haar zogenaamde status als ‘bevrijd volk’, wat zij niet is - juist vanuit de eigen idealen van de zogenaamde ‘Indonesische nationalisten’ feitelijk een neokoloniale staat is. Sterker: vanuit deze gedachtegang is de NKRI te zien als één van de laatste grootste (neo-) koloniale mogendheden in de wereld.

De internationale lobby richt zich specifiek op regeringen van landen van wie bekend is dat zij sympathie koesteren voor het streven naar onafhankelijkheid van de volkeren van West-Papua, Maluku en Atjeh. In dit verband valt te denken aan de landen in de Pacific en enkele Afrikaanse landen. De uitgesproken bereidheid van de Regering van de Republiek Vanuatu om de RMS en West-Papua te ondersteunen in een poging het recht op zelfbeschikking van beide volkeren te agenderen op de agenda van de Dekolonisatie Commissie van de VN is dan ook van evident belang te achten voor het internationaliseren van de RMS-strijd.

Pacific
Sinds 1945 is een voortdurende strijd om de macht gaande in de Azië-Pacific regio. De Verenigde Staten en Japan zijn hierbij de voornaamste actoren, met in hun kielzog de Asean-landen. Zij staan tegenover Rusland en het economisch sterk opkomende China die ieder een deel van de invloed in deze regio voor zichzelf opeisen. Er staan immense politieke en geostrategische belangen op het spel voor alle betrokken landen.
De machtsverhoudingen in de Azië-Pacific regio worden sinds 1945 tot op heden gedomineerd door de veiligheidsstructuren die ten gevolge van de Koude Oorlog zijn ontstaan. Vanuit dit besef is het op het oog ondenkbaar dat de Westerse en Asean-landen Indonesië zullen laten vallen, omdat Indonesië vanwege haar economische potentie en geografische ligging van groot politiek en militair belang is voor de stabiliteit van de haar omliggende landen. Dit weerhoudt de RMS niet om de beperkte politieke ruimte, die onder de gegeven machtsverhoudingen nog aanwezig is, zo optimaal mogelijk te benutten.
De contacten van de RMS-regering gaan al ver terug. De contacten met de Pacific, met name met landen zoals Vanuatu, de Fiji- en de Salomon-eilanden zijn altijd intensief geweest. Zo is in het verleden door de Solomon-eilanden de RMS-regering aangeboden een RMS-kantoor aldaar te openen. Op dit moment zijn met name FKMCPR en MBA actief in de Pacific. De RMS-regering ondersteunt deze ontwikkelingen.

Etnisch en taalkundig verwant
Het zoeken van steun in de Pacific is wegens verschillende redenen van belang. Een van de argumenten om in de Pacific te investeren is gelegen in het feit, dat steun van de Pacific het moreel van de RMS-strijd in Maluku versterkt.
Bovendien vergroot een goede relatie met de Pacific het bewustzijn van het Molukse volk, dat zij als volk etnisch en taalkundig verwant is met de volkeren van Melanesië en dat zij zich derhalve onderscheidt van de overige volkeren van het huidige Indonesië. Daarnaast kan de Pacific, al is haar politieke macht  nog beperkt, de kwestie van de RMS binnen de Internationale Fora aan de orde stellen. Het effect van deze “speldenprikken” tezamen met de overige politieke activiteiten zal Indonesië steeds verder destabiliseren en zal uiteindelijk leiden tot het uiteenvallen van Indonesië.

UNPO
De RMS-regering neemt sinds augustus 1991deel aan de Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO). De UNPO bestaat uit inheemse mensen, bezette naties, minderheden en onafhankelijke staten of gebieden die samen strijden voor hun mensen en culturele rechten, het behouden van hun eigen omgeving, en het vinden van geweldloze oplossingen voor conflicten in hun oorspronkelijke omgeving. De UNPO realiseert een legaal en internationaal forum voor haar leden, zodat zij actief en effectief deel kunnen nemen op internationaal niveau. De UNPO bijeenkomsten, fora en acties, zijn een mogelijkheid om bekendheid te geven aan de rechten waarvoor de RMS strijdt.


Delen |
Go to top