Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
Delen |

Maluku

 

De RMS kan slechts worden verwezenlijkt indien de wil om vrij te zijn ook in Maluku krachtig blijft doorklinken. De legitimiteit van de RMS vindt haar grondslag in de onafhankelijkheidsproclamatie van de RMS, maar bovenal in de wil van het volk om nu en in de nabije toekomst bevrijd te worden, vrij te zijn en vrij te blijven van welke onderdrukkende macht dan ook. Het volk en haar leiders in Maluku moeten daarom in staat zijn om de vrijheidswil zichtbaar en hoorbaar te maken.

Structuur
Dit laatste vereist in ieder geval een goede organisatiestructuur, een uitgebreid netwerk binnen en buiten Maluku, een duidelijk politiek programma en voldoende kwaliteit van hen die primair belast zijn met de uitvoering van een politiek programma in Maluku. Een cruciaal onderdeel van het uit te voeren programma is in ieder geval het bewust maken van het Molukse volk, dat zij een volk is dat het recht heeft om haar eigen politieke toekomst te bepalen.

Nation building
Om het volk in Maluku te kunnen mobiliseren is vereist, dat zij vrij wordt gemaakt van de Indonesische wijze van denken en handelen. Daarom is het bewust maken van het gehele Molukse volk, dat zij een volk is dat recht heeft op haar eigen politieke toekomst, een cruciaal punt . Nationbuilding krijgt dan ook hoge prioriteit.

Nation building is dan ook de basis van het vergroten van het draagvlak van de RMS. Dit draagvlak moet niet alleen worden gerealiseerd aan de basis, maar ook de middenklasse en bovenlaag (waaronder studenten) van het Molukse volk moet door een hearts and minds-campaign overtuigd worden van het rechtvaardige streven van de RMS. Vereist is voorts dat de verschillende religies en vertegenwoordigers van zoveel mogelijk verschillende eilanden van Maluku vertegenwoordigd zijn in de structuur van de RMS-organisatie. Ook vrouwen horen deel uit te maken van deze structuur.

Een beter leven
Belangrijk is verder, dat de RMS laat zien dat de RMS niet slechts staat voor vrijheid voor het gehele Molukse volk, maar de RMS uiteindelijk garant kan staan voor een beter leven voor het Molukse volk. Een economisch meerjarenplan op basis van een gedegen kwalitatief economisch onderzoek naar de economische potentie om de welvaart van het Molukse gestalte te geven, is dan ook noodzakelijk. Goede gezondheidszorg en onderwijs zijn eveneens cruciale bouwstenen voor de toekomstige RMS. Om voornoemde doelstellingen te kunnen realiseren moet niet worden gewacht tot het moment van de onafhankelijkheid is aangebroken, maar worden thans voorbereidende werkzaamheden verricht.
Voor een ieder moet duidelijk zijn dat het gedachtegoed van de RMS zuiver en nobel is, namelijk het realiseren van een leven in vrijheid en welvaart voor het Molukse volk in Maluku.
De RMS moet laten zien, dat zij haar volk een betere toekomst kan bieden dan de NKRI. In dit verband is van groot belang, dat vooral ook de RMS-strijders en hun gezinsleden in Maluku daadwerkelijk worden ondersteund. Zij vormen immers de voorhoede van de RMS en dienen als exponenten van de RMS te fungeren.

Afstemming en netwerk
Het spreekt voor zich, dat een duidelijke afstemming tot stand dient te komen tussen het RMS-netwerk in Maluku, in Indonesië en de RMS-leiding en de RMS-organisaties in buitenland, waarvan de basis in Nederland is gevestigd. Op grond van een gezamenlijke strategie en plan van uitvoering worden de taken tussen de participerende actoren verdeeld. Vereist is tevens, dat leiding wordt gegeven en deze leiding wordt gerespecteerd. De historische- en juridische feiten welke ten grondslag liggen aan het ontstaan en het voortbestaan van de RMS tot op heden, moeten door alle participerende partijen worden aanvaard en gerespecteerd.

In Maluku wordt het ondergrondse- en bovengrondse RMS-netwerk versterkt. Bundeling van alle RMS-geledingen onder een coördinerende leiding is noodzakelijk. De coördinerende leiding in Maluku staat rechtstreeks in verbinding met de RMS-regering. De eindverantwoordelijkheid rust bij de RMS-regering.

Interne dialoog in Maluku en in Indonesië
Het gedachtegoed van de RMS moet uit de taboesfeer worden gehaald. Daarom wordt de meerwaarde van de RMS, dat in de kern bestaat uit vrijheid en welvaart voor het gehele Molukse volk, gepropageerd. Het op gang brengen van een dialoog in Maluku en binnen Indonesië door het verstrekken van goede informatie, het organiseren van seminars en conferenties, is dan ook van belang.

Delen |
Go to top