Facebook
NederlandsEnglishMelajuIndonesia
Delen |

Nederland

 

De Nederlandse regering
Ondanks dat de Nederlandse Regering in de Molukkersnota van 1978 het standpunt heeft ingenomen, dat zij het streven van de RMS respecteert maar helaas niets voor dit streven kan betekenen, betekent dit voor de RMS-regering niet dat dit geen regel van dwingend recht is.

De Nederlandse Staat is en blijft als vroegere kolonisator en verdragspartij bij de Ronde Tafel-Overeenkomst en andere (internationale) Verdragen, die ten grondslag liggen aan het recht op zelfbeschikking van het Molukse volk en andere volkeren binnen het huidige Indonesië, verantwoordelijk voor de verwezenlijking van het recht op zelfbeschikking, zoals verankerd in de voornoemde overeenkomsten.

De politieke- en morele verantwoordelijkheid van de Nederlandse Staat voor het politieke lot van de door haar gekoloniseerde volkeren verjaren niet en worden niet afgedaan met een beleidsnota of een erepenning. Gerichte lobby en andere actievormen in de richting van de Nederlandse regering, het Nederlandse parlement, het Europese parlement, Non-Gouvernementele Organisaties en sociaal-maatschappelijke organisaties binnen de verschillende landen dienen de  volle aandacht te krijgen.

Molukse gemeenschap in Nederland
De Molukse gemeenschap in Nederland heeft in de achterliggende 60 jaar zorg gedragen voor de  instandhouding van het gedachtegoed van de RMS. Dankzij de inzet van met name de eerste en tweede generatie is de RMS blijven voortbestaan. Zonder deze inzet zou de RMS reeds geruime tijd geleden ter ziele zijn gegaan. De Molukse gemeenschap is en blijft dan ook belangrijk voor de RMS-strijd. De gemeenschap alhier moet in staat zijn om menskracht en financiële ondersteuning te bieden om de RMS-strijd verder gestalte te geven. Het is en blijft dan ook noodzakelijk om in de Molukse gemeenschap in Nederland te blijven investeren. Met name de derde en vierde generatie moet bewust worden gemaakt van de RMS-strijd. Een programma gericht op Nation building is niet enkel van toepassing op Maluku, maar geldt ook voor de Molukse gemeenschap in Nederland.

Essentie
De RMS is niet slechts de juridische vertaling van een staatkundig streven, maar bovenal moet de essentie van de RMS meer en meer worden gepropageerd. Deze essentie ligt zoals eerder betoogd in het recht van het Molukse volk om in vrijheid en welvaart te kunnen leven. Aangezien hiervan, zolang de Indonesische onderdrukking voortduurt, geen sprake kan zijn moet de RMS zich richten op het bestrijden van de onderdrukking en de armoede van het Molukse volk in Maluku. Langs deze weg kan het draagvlak voor de RMS-strijd in stand worden gehouden en worden vergroot. Ook moet het draagvlak van de RMS zo breed mogelijk in de Molukse gemeenschap vorm krijgen. Jongeren, vrouwen, alle religies, vertegenwoordigers van alle Molukse eilanden moeten zich in de RMS kunnen herkennen en binnen de RMS-structuren participeren. Het Molukse volk moet beseffen, dat de RMS zich inzet voor het verbeteren van het lot van het gehele Molukse volk in Maluku.

Zij die zich actief willen inzetten moeten verder de mogelijkheid worden geboden hun deskundigheid op verschillende terreinen te vergroten. Speciale trainingen gericht op het vergroten van deskundigheid verdienen dan ook bijzondere aandacht.


Delen |
Go to top