Overlijden Adjudant Onder Officier en voormalig commandant Parang Salawaku Alexander E. Latuputty

Woensdag 27 oktober jl. overleed na een kort ziekbed Alexander Latuputty in zijn woonplaats. Met zijn plotselinge heengaan verliest de Molukse gemeenschap een markante persoonlijkheid die zich omstreeks de eeuwwisseling en in de jaren daarna heeft ingezet als commandant van de Parang Salawaku van de RMS-regering. Voor de PASA was hij een groot voorbeeld waarbij zijn leiderschap en persoonlijkheid velen inspireerde.

Adjudant Onder Officier Alexander Latuputty was beroepsmilitair en werd door zijn wapenbroeders van de Nederlandse Krijgsmacht alom gerespecteerd en gewaardeerd. Hij nam enkele keren deel aan buitenlandse missies in VN verband. Vanwege zijn verdiensten wordt Adjudant Alexander Latuputty op 2 november met militair ceremonieel ter aarde besteld op de Nationale Veteranen Begraafplaats te Loenen.

De RMS regering wil zijn echtgenote en kinderen, familie en vrienden condoleren met het heengaan van Alexander Latuputty en veel sterkte toewensen bij het dragen van dit verlies.

RMS-Regering in ballingschap

Namens deze Mr. J.G. Wattilete President

Adjudant-OO-Alexander-Latuputty

Geen herdenking komst Molukse KNIL-militairen zonder aanwezigheid van de RMS

De RMS-regering in ballingschap heeft kennisgenomen van het uitstel van de herdenking de “hernieuwde aankomst” aan de Lloydkade in Rotterdam die vandaag plaats zou hebben gevonden.

De RMS-regering is op zich niet tegen een herdenking van de komst van Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen in 1951, zeventig jaar geleden. Wel heeft de RMS-regering eerder kenbaar gemaakt dat grote vraagtekens geplaatst worden bij de wijze waarop dit evenement tot stand is gekomen. Met name geldt dit voor het gebrek aan draagvlak en betrokkenheid binnen de Molukse gemeenschap. Dat geldt ook voor de reizende tentoonstelling, waarin enkele cruciale historische onjuistheden zijn gemaakt.

Na de commotie over de organisatie van de herdenking, heeft het organiserende comité een gesprek aangevraagd met de RMS-regering. Daarbij is door mevrouw Nathalie Toisuta van het comité toegezegd dat tijdens de herdenking de RMS-president spreektijd zou krijgen. De RMS-regering in ballingschap is onder voorwaarden voornemens in te gaan op dit aanbod. Dit is op vrijdag 24 september schriftelijk aan mevrouw Toisuta van het comité kenbaar gemaakt. De RMS-regering staat op het standpunt dat de komst van de KNIL-militairen en hun gezinnen naar Nederland onlosmakelijk verbonden is met de proclamatie van de Vrije Republiek der Zuid-Molukken op 25 april 1950. De gestelde voorwaarden hangen hiermee samen.

Onder druk van de Molukse publieke opinie heeft het organiserende comité besloten de herdenking uit te stellen tot het komende voorjaar. Ook bij de uitgestelde herdenking blijven de door de RMS-regering gestelde voorwaarden van kracht.

De regering in ballingschap van de
Republiek der Zuid-Molukken

President
Mr.J.G.Wattilete

Regina Parinussa toegetreden als staflid Jeugdzaken

Onlangs is Regina Rebekka Parinussa (32) toegetreden als staflid Jeugdzaken van de RMS regering in ballingschap.

In deze functie zal zij zich richten op jeugd en jongeren en deze meer betrekken bij de RMS-strijd. Deze brugfunctie moet leiden tot een directere lijn tussen beleid en uitvoering van de RMS-regering en de doelgroepen en vice versa. Tevens zal zij zich bezighouden met het opbouwen en uitbreiden van een structureel jongerennetwerk. Ook zal Regina Parinussa (mede) verantwoordelijk zijn voor het opzetten en uitvoeren van buitenparlementaire acties.

Regina Parinussa is voor velen van haar leeftijdsgenoten geen onbekende. Regina maakt deel uit van Kupu-Kupu, een jongerenorganisatie in Zeeland, die al meerdere politieke activiteiten in de regio heeft georganiseerd. Daarnaast is ze lid van de werkgroep Toma Madju, die eerder betrokken was bij de College Tour. In College Tour werd jongeren een podium geboden om met elkaar in gesprek te gaan over identiteit, geschiedenis, ambitie en actief betrokken te zijn bij de RMS in Nederland en Maluku.

Regina Parinussa is werkzaam als pedagoog en woonde voor haar opleiding twee jaar op de Molukken.

RMS-regering onjuist geciteerd door comité Molukse herdenking

De regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken heeft kennisgenomen van de inhoud van verklaring van het comité Molukse Herdenking van 21 september 2021.

De RMS-regering stelt vast, dat voor wat betreft de weergave van het gesprek met de president van de RMS- mr. J.G. Wattilete, en stafmedewerker C.Nikijuluw – deze verklaring onjuist is te noemen. Ter toelichting merken wij het volgende op.

De RMS-regering is ingegaan op het verzoek van het Comité Molukse Herdenking om hen te ontvangen. De ontmoeting heeft plaatsgevonden op 14 september jl. in Amsterdam.

De president van de RMS heeft tijdens het gesprek met het comité enkel benadrukt, dat hij positief staat tegen een initiatief, waarbij de geschiedenis van het Molukse volk wordt gedeeld met de Nederlandse samenleving. Echter hierbij is van zijn zijde uitdrukkelijk kenbaar gemaakt, dat voor wat betreft het ontstaan van de RMS en haar (volkenrechtelijke) positie in de tentoonstelling in haar huidige vorm sprake is van geschiedvervalsing en dat dit onaanvaardbaar is.

Ten aanzien van de geplande herdenking van 7 oktober 2021 heeft de president van de RMS opgemerkt, dat hij positief staat tegen een herdenking- niet specifiek de herdenking van 7 oktober 2021- mits de Molukse gemeenschap in algemene zin hierbij wordt betrokken en de RMS-regering in het bijzonder. Dit klemt te meer daar het proclameren van de RMS op 25 april 1950 ten grondslag ligt aan de komst naar Nederland in 1951 van de KNIL-militairen en hun gezinsleden. Zonder de proclamatie van de RMS zou er überhaupt anno 2021 geen herdenking van de Molukse gemeenschap naar Nederland plaatsvinden. Dat is een historisch feit.

Van de zijde van het comité hebben de voorzitter mevrouw Nathalie Toisuta en de secretaris –de heer Ed Leatemia- alsmede de heer Ton Louhenapessy -lid van de klankbordgroep- reeds bij aanvang van het overleg direct erkend – en dat hebben zij tijdens het gesprek meerdere keren herhaald- een kapitale inschattingsfout te hebben gemaakt door de RMS-regering niet te betrekken bij de geplande herdenking van 7 oktober 2021.

In het licht van deze grove omissie heeft het comité de RMS-regering een aanbod gedaan alsnog te participeren binnen de herdenking. De president van de RMS heeft tijdens het gesprek kenbaar gemaakt, dat hij dit aanbod in beraad zal nemen en hij eerst de leden van de RMS-regering alsmede derden- waaronder organisaties en personen -al dan niet- gelieerd aan de RMS- wenst te consulteren. Eerst daarna zal de RMS-regering een definitief besluit nemen of, en zo ja: op welke voorwaarden, zij deelname aan de herdenking wenselijk acht.

2021-09-21-RMS-regering-verklaring-herdenking

Verklaring inz. reizende tentoonstelling & ‘hernieuwde aankomst’

VERKLARING REGERING IN BALLINGSCHAP REPUBLIK MALUKU SELATAN

De regering in ballingschap van de RMS heeft kennisgenomen van het plaatsvinden van een reizende tentoonstelling en een herdenking op 7 oktober 2021, waarbij een “hernieuwde aankomst” van de Molukse KNIL-Militairen en gezinsleden – waarvan de eerste groep op 21 maart 1951 in Nederland is gearriveerd – zal worden herdacht.

De regering verwerpt beide initiatieven.

In deze verklaring zal in eerste instantie worden ingegaan op de reizende tentoonstelling “In Twee Werelden – Molukkers in Nederland”. Deze tentoonstelling zal van start gaan op 11 september 2021 in Moordrecht. In Moordrecht is een grote Molukse gemeenschap gevestigd. Leden van deze gemeenschap staan bekend als trouwe en fanatieke aanhangers van de RMS. In dit licht is het onaanvaardbaar te noemen, dat een verzoek om een of meerdere vertegenwoordigers van de RMS-regering aanwezig te laten zijn bij de opening, door de Burgemeester is afgewezen, omdat het zou gaan om een lokale aangelegenheid. Dit klemt te meer daar – zoals reeds herhaalde keren is gezegd – de komst en het verblijf in Nederland van de Molukse gemeenschap onlosmakelijk verbonden zijn aan de proclamatie van de RMS op 25 april 1950. De aankomst op 21 maart 1951 van de eerste leden van de Molukse gemeenschap in Nederland vindt zijn oorsprong in de historische datum 25 april 1950. De dag waarop het Molukse volk zich vrij heeft verklaard.

Daarnaast is ons gebleken dat de inhoud van de tentoonstelling op tal van onderdelen onjuist te noemen is. Bovendien draagt de tentoonstelling een tendentieus karakter.

Om te beginnen wordt de RMS neergezet als een afscheidingsbeweging. Er is geen sprake van afscheiding, maar van een bezetting van het grondgebied van de RMS. Immers nadat de RMS op 25 april 1950 was geproclameerd heeft de eenheidsstaat Republiek Indonesië, welke op 17 augustus 1950 eerst is ontstaan met hulp van Nederlandse schepen van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), de RMS aangevallen met militair geweld en daarna het grondgebied van de RMS bezet. Deze bezetting duurt tot op heden voort. Het kiezen voor deze Indonesische versie inzake het ontstaan van de RMS – als één van de eerste onderdelen van de tentoonstelling- heeft tot gevolg, dat er een valse start wordt gemaakt. Op deze wijze wordt de Indonesische bezetter een podium als belangrijkste actor geboden. Langs deze weg wordt impliciet de vervolging van RMS-aanhangers door de republiek Indonesië anno 2021 – als separatisten die een zogenaamde aanslagtegen de staat (Makar) hebben gepleegd – gelegitimeerd. Daarmee wordt de onderdrukking van het Molukse volk en de illegale exploitatie van de Molukken gerechtvaardigd. Dat is verkeerd en onacceptabel.

Aangezien de komst van de Molukse gemeenschap samenhangt met de proclamatie van de RMS had dit cruciale moment in de vestigingsgeschiedenis van de Molukse gemeenschap als eerste onderdeel van de tentoonstelling moeten worden getoond.

Eenzelfde omissie betreft het niet benoemen van de negatieve rol van de Nederlandse regering in het kader van het dekolonisatieproces van haar vroegere kolonie. Nederland heeft het Molukse volk na 350 jaren van koloniale onderdrukking verraden. Niet enkel de Molukse gemeenschap in Nederland, maar in het bijzonder die op de Molukken. Het niet ondersteunen door de Nederlandse regering van de uitoefening van het recht op zelfbeschikking van het Molukse volk – zoals gestalte heeft gekregen middels de proclamatie van de RMS – was een handeling in strijd met het internationaal recht. Dit klemt te meer daar Nederland partij is geweest bij verschillende verdragen (RTC-verdrag) waar in het recht op zelfbeschikking was gegarandeerd. Ook dit onderdeel komt in het geheel niet tot zijn recht in de tentoonstelling.

Op voornoemde wijze wordt geheel voorbijgegaan aan de verantwoordelijkheid van Nederland – alsmede van Indonesië – voor de voortdurende bezetting en exploitatie van de Molukken.

De tentoonstelling schept dan ook een historisch onjuist beeld, dat de werkelijkheid geweld aan doet.

Om deze reden roept de RMS-regering dan ook eenieder op de tentoonstelling op een kritische wijze te volgen. Daar waar mogelijk dienen vertegenwoordigers van de lokale Molukse gemeenschappen op onderdelen waar sprake is van pseudogeschiedschrijving een juiste versie van de (RMS) geschiedenis te geven.

Ten aanzien van de geplande herdenking op 7 oktober 2021 stelt de RMS-regering zich op het standpunt, dat de aankomst van Molukse KNIL-Militairen en hun gezinsleden slechts een keer – en wel in 1951- heeft plaats gevonden. De wijze waarop de Nederlandse regering alsnog recht kan doen aan het leed wat het Molukse volk – in Nederland en op de Molukken- is aangedaan kan dan ook niet plaatsvinden middels een feestelijke “hernieuwde aankomst” op de kade van de haven van Rotterdam. Wij ervaren dit als een belediging.

Voor het herstel van al het leed, dat het Molukse volk hier en in de Molukken is aangedaan is veel meer nodig. De invulling hiervan wordt niet bepaald door een “comité Molukse herdenking”-zonder enig draagvlak- maar dient te worden overgelaten aan hen die namens het Molukse volk politieke- en maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen.

De RMS-regering zal ten aanzien van de herdenking van 7 oktober separaat nog uitvoeriger zijn standpunt kenbaar maken.

De regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken

President
Mr. J.G. Wattilete

2021-09-09-Verklaring-RMS-regering-in-Ballingschap-Def-v2

Brief aan Dr. Josep Borrell Fontelles | Letter to Dr. Josep Borrell Fontelles (European Union)

Selain dari surat kepada duta besar Uni Eropa Vincent Piket, Pemerintah RMS di pengasingan djuga membri tahu kepada Dr. Josep Borell Fontelles (Perwakilan Tinggi untuk Kebidjakan dan Keamanan Luar Negeri dan Wakil Presiden Komisi Eropa) bahwa perdjandjian Cepa tidak dapat berlaku untuk wilajah RMS jang diduki setjara ilegal.

Pemerintah RMS djuga mohon perhatian khusus pada situasi para pengikut RMS jang dipendjara, seperti Pieter Likumahua dan aktivis2 (adat) lain seperti Khaleb dan Stefan dari Sabuai.

In navolging van de brief aan EU ambassadeur Vincent Piket, geeft de RMS-regering in ballingschap ook Dr. Josep Borell Fontelles, Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid en veiligheid en vicevoorzitter van de Europese Commissie, te kennen dat het CEPA verdrag niet van toepassing kan zijn op illegaal bezet RMS-grondgebied. De RMS-regering vraagt daarbij in het bijzonder ook aandacht voor de situatie van de gevangengenomen RMS-aanhangers, zoals Pieter Likumahua, en andere Molukse (adat-)activisten zoals Khaleb en Stefan uit Sabuai.

Following the letter to EU ambassador Vincent Piket, the RMS government-in-exile gives notice to Dr. Josep Borrell Fontelles, High Representative for Foreign Policy and Security and Vice-President of the European Commission, that the CEPA treaty cannot apply to illegally occupied RMS territory. Furthermore the RMS government specifically asks attention for the situation of the imprisoned RMS-supporters such as Pieter Likumahua and other Moluccan (adat-)activists like Khaleb and Stefan from Sabuai

20210817.Borrell.NL_

20210817.Borrell.EN_

De voorlopige grondwet van de Republik der Zuid-Molukken

Op 8 augustus 1950 is het noodparlement van de Republiek der Zuid-Molukken geïnstalleerd. De installatie van het noodparlement is een belangrijke historische- en staatsrechtelijk gebeurtenis te noemen.

On august 8th, 1950, the emergency parliament of the Republic of South Moluccas (RMS) was installed. De installation of this parliament is an important historical and constitutional event.

Pada 8 Augustus 1950 parlemen darurat RMS dilantik. Pelantikan parlemen darurat adalah suatu peristiwa jang bersedjarah dan konstitusional.

Reactie Rutte op kamervragen Sylvana Simons (Bij1)

Op 12 april 2021 zond de RMS-regering een brief aan demissionair minister president drs. M. Rutte over de kwestie van het graf van RMS-president Soumokil en het teruggeven van de nationale vlag van de RMS, die zich in het Mariniersmuseum bevindt.

Naar aanleiding van deze brief stelde Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) op 14 april 2021 kamervragen aan demissionair minister president Rutte. Op 2 juni 2021 heeft Rutte de kamervragen beantwoord. In zijn reactie geeft de heer Rutte puntsgewijs aan dat: 

  1. de Nederlandse regering kennis heeft genomen van de brief van de RMS-regering;
  2. de Nederlandse regering sinds 2015 geen enkele inspanning meer verricht heeft om de bekendmaking van de graflocatie van mr. dr. Chris Soumokil te bevorderen – en dit ook niet kansrijk acht;
  3. de in het Mariniersmuseum gelegen RMS-vlag niet in eigendom van de Nederlandse staat zou zijn – en dat de Nederlandse regering niet bereid is te bevorderen dat deze aan de RMS-regering wordt teruggegeven;
  4. Nederland de ‘territoriale integriteit’ van Indonesië niet ter discussie stelt.

↓ Een eerste reactie op het antwoord van de heer Rutte treft u onder de brief aan ↓

het_lid_Simons_over_de_brief_van_de_President_Mr._J.G._Wattilete_van_de_Republik_Maluku_Selatan

Nederlandse regering ondersteunt de illegale annexatie van ons land

Het niet ter discussie durven te stellen van de territoriale integriteit van Indonesië betekent, dat Nederland de illegale annexatie van de Republiek der Zuid-Molukken en West Papua, in strijd met het internationaal recht, bekrachtigt. Het is evenwel niet aan het kabinet van het Koninkrijk der Nederlanden om de illegale annexatie door Indonesië goed of af te keuren. De rechtmatigheid van de annexatie van ons grondgebied dient door het Internationaal Gerechtshof te worden beoordeeld.

De RMS daagt Nederland en Indonesië uit het Internationaal Gerechtshof te vragen een legal opinion te geven over de illegale bezetting van de Zuid-Molukken.

Nederlandse staat verantwoordelijk voor teruggave RMS-vlag

De vlag van de RMS is inderdaad geen eigendom van de Nederlandse Staat – en is dat ook nooit geweest. Het toe-eigenen van de vlag en het doorleiden van de RMS-vlag naar het Mariniersmuseum draagt om deze reden een onrechtmatig karakter. De Nederlandse Staat is hiervoor verantwoordelijk. De rechtmatige eigenaar van de nationale vlag van de Republik Maluku Selatan is en blijft de RMS. De vlag dient dan ook aan de RMS-regering te worden teruggegeven.

Nederland verwaarloost belofte inz. graflocatie president Soumokil

Ten aanzien van het graf van de door Indonesië geëxecuteerde RMS-president mr. dr. Chris Soumokil blijkt dat de Nederlandse regering geen enkele serieuze poging heeft gedaan de bekendmaking van het graf af te dwingen van de Indonesische Regering.

De Nederlandse regering heeft naar eigen zeggen laatstelijk in 2015, zes jaar geleden, via een brief aan de Indonesische ambassade in Nederland gevraagd om aandacht voor het graf. Sinds 2015(!) is er geen enkele actie meer ondernomen. Dit, terwijl de (in Nederland woonachtige) weduwe van RMS-president Soumokil inmiddels op leeftijd raakt.

Dit getuigt van minachting van de Nederlandse regering voor het Zuid-Molukse volk en in het bijzonder voor de nabestaanden van mr. dr. Soumokil. Deze kwestie had op het hoogste niveau aan de orde moeten worden gesteld. Niet via de Indonesische ambassade in Den Haag. Het gaat hier om een ernstige schending van mensenrechten: een misdrijf tegen de menselijkheid strafbaar gesteld in de Wet Internationale Misdrijven.

De Nederlandse regering beseft nog steeds niet, dat het dekolonisatieproces niet is voltooid en dat zij hiervoor mede verantwoordelijkheid draagt. Haar aansprakelijkheid hiervoor verjaart niet!