Brief aan EU ambassadeur inzake CEPA verdrag | Letter to EU ambassador regarding CEPA treaty

In onderstaande brief aan de heer Vincent Piket, EU ambassadeur in Indonesië en Brunei Darussalam, doet de RMS-regering een aanzegging dat de werking van het CEPA verdrag, het handelsverdrag tussen de EU en Indonesië, niet van toepassing kan zijn op illegaal bezet RMS-grondgebied.

In the letter to Mr. Vincent Piket, EU ambassador to Indonesia and Brunei Darussalam, the RMS government makes an official statement that the CEPA treaty, the trade agreement between the EU and Indonesia, cannot apply to illegally occupied RMS territory.

20210424.CEPAdut

20210424.CEPAeng

Persbericht: Stop de onderdrukking en stop de exploitatie van Maluku

“Stop de onderdrukking en stop de exploitatie van Maluku” Met deze dringende boodschap roept de regering in ballingschap van de Zuid-Molukse republiek (RMS) op dat Nederland en de internationale wereld in actie komen. Het thema van de campagne wordt in de Molukse gemeenschap in Nederland en met name onder de jongeren breed gedragen.

2021-04-23-Persbericht-regering-Republik-Maluku-Selatan-1.3-1

Kamervragen aan de Nederlands Regering door Sylvana Simons (BIJ1)

In de Tweede Kamer zijn door Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) vragen gesteld aan de Nederlandse Regering over de brief van de RMS-regering. Er wordt onder andere van de regering gevraagd mee te werken aan de openbaarmaking van de graflocatie van president Soumokil en teruggave van de RMS-vlag. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de recente arrestaties op Maluku en wordt er gevraagd om een gesprek tussen de regeringen van Nederland en de RMS.

Het is nu tijd dat Nederland haar verantwoordelijkheid neemt!Bekendmaking 71e jaar Proclamatie Republiek der Zuid-Molukken

De RMS-regering roept u op om plaatselijk zo mogelijk de protocollaire vlaghijsingsceremonie uit te voeren en bij u allen aan de gevel of voor het huis de nationale vlag van de Republiek der Zuid-Molukken uit te hangen.

De RMS-regering zal op 25 april de plaatselijke vlaghijsingsceremonie in de Molukse wijk in Barneveld bijwonen. Na het protocollaire onderdeel zal een vervolg gegeven worden aan het programma met een tafelgesprek met de RMS president / kabinets- leden in het stichtingsgebouw Batu Tjapeu.

Het hele programma is vanaf 8.30 – 11.30 uur online te volgen via RMS TV op YouTube.

 

bekendmaking71jaarherdenkingbarneveld1

UPDATE: 4 more Moluccans arrested without any reason / 4 anak bangsa Maluku lagi ditangkap tanpa alasan

April 8, 2021

4 more Moluccans arrested without any reason:

 1. Janni Josapat Workala
 2. Marlon Lesilolo
 3. Maurits Workala
 4. Pieter Likumahua

After being arrested on 7 April, Alexander Dominggus Workala currently is nowhere to be found. He is not at the local police stations and his whereabouts are unknown.

We call upon the responsible authorities to respect human rights and immediately release all Moluccan political prisoners!

70 years of Indonesian oppression, this has to stop!


4 anak bangsa Maluku lagi ditangkap tanpa alasan:

 1. Janni Josapat Workala
 2. Marlon Lesilolo
 3. Maurits Workala
 4. Pieter Likumahua

Sesudah penangkapannja pada 7 April j.l. Alexander Dominggus Workala hilang lenjap. Dia tidak ada di kantor2 polisi lokal dan tempat jang dia berada tiada diketahui.

Kami menjerukan mereka jang bertanggung djawab untuk menghormati hak asasi manusia dan untuk dengan segera membebaskan semua tahanan politik Maluku tanpa sjarat.

Bangsa Maluku sedang diteror lebih dari 70 tahun oleh Indonesia. Ini harus dihentikan!


4 andere bangsa Maluku zijn gearresteerd zonder duidelijke redenen:

 1. Janni Josapat Workala
 2. Marlon Lesilolo
 3. Maurits Workala
 4. Pieter Likumahua

Na de arrestatie op 7 april, is Alexander Dominggus Workala spoorloos. Hij is niet op het lokale politiebureau en zijn verblijfplaats is onbekend.

Wij roepen de verantwoordelijken op om de mensenrechten te respecteren en alle Molukse politieke gevangen per direct vrij te laten zonder voorwaarden.

Indonesië terroriseert de Molukse bevolking al ruim 70 jaar. Dit moet stoppen!

NEWS/BERITA: Alexander Dominggus Workala (37) arrested/ditangkap

April 7, 2021

As part of a campaign to keep oppressing the Moluccan people, Dominggus Workala (37) was arrested by heavily armed Indonesian militaries today in Piru, West Seram, only for the possession of a RMS flag. Events like this clearly illustrate that Indonesia disrespects basic human rights such as the freedom of speech. Having a RMS flag, or having an opinion, should never be forbidden!

After 70 years of Indonesian oppression, the Moluccan people has still not surrendered its rightful cause. Our people will never bend to intimidation and tyranny.

Freedom is the only solution!


7 April 2021

Selaku bahagian dari kampanje intimidasi dengan target untuk tetap mendjadjah bangsa Maluku, hari ini Dominggus Workala (37) ditangkap di Piru (Seram Barat) oleh tentara Indonesia bersendjata lengkap, hanja oleh karna dia miliki bendera RMS. Peristiwa seperti ini membuktikan bahwa Indonesia tidak menghormati hak asasi manusia seperti hak bebas berekspresi. Memiliki bendera RMS atau mempunjai pendapat
tidak boleh dilarang!

Djuga setelah lebih dari 70 tahun pendjadjahan oleh Indonesia, bangsa kita tidak pernah lepaskan tudjuannja jang adil. Bangsa kita tidak pernah tunduk pada intimidasi dan tirani.

Kemerdekaan adalah satu-satunja solusi!


7 april 2021

Als onderdeel van een gerichte intimidatiecampagne om het Molukse volk te blijven onderdrukken, is vandaag Dominggus Workala (37) op Piru (West-Seram) gearresteerd door zwaarbewapende Indonesische militairen, slechts vanwege het bezit van een vlag.

Gebeurtenissen als deze maken duidelijk dat Indonesië geen enkel respect heeft voor mensenrechten zoals het recht op vrije meningsuiting. Het bezit van een vlag, of het hebben van een mening, mag nooit verboden zijn!

Zelfs na ruim 70 jaar van Indonesische onderdrukking heeft ons volk haar rechtvaardig streven niet opgegeven. Ons volk zal nooit buigen voor intimidatie en tirannie.

Vrijheid is de enige oplossing!