Campagne ‘Stop onderdrukking en exploitatie Maluku’

De EU en de Republik Indonesia zijn van plan dit jaar het CEPA-handelsverdrag te ondertekenen. Met dit handelsverdrag willen de EU en Indonesië de onderlinge handelsbetrekkingen bevestigen en verstevigen, door op een groot aantal terreinen afspraken te maken.

Het CEPA-handelsverdrag moet de onderlinge handel vergemakkelijken en het investeringsklimaat verbeteren. Dat betekent voornamelijk dat de belangen van de bevolking niet op de eerste plaats staan en zelfs niet op de tweede of derde.

Uitbuiting Maluku

Wat de RMS-regering steekt is dat de Zuid-Molukse bevolking na zovele jaren dat Indonesië ons grondgebied bezet houdt de Molukken nog steeds een van de armste gebieden van Indonesië is. En dat dit handelsverdrag hierin niet iets zal verbeteren. Hoe kan dat? We weten dat de Zuid-Molukken enorm rijk zijn, zeker als je dit per hoofd van de bevolking omrekent. De Molukken zijn rijk aan bodemschatten, zoals nikkel en goud, denk aan de winsten van de LNG-gasbel van het blok Masela, of de vrijwel oneindige visvoorraad in de Molukse zee. Waar blijven de opbrengsten? Hoe lang en kleverig zijn de strijkstokken van het corrupte regiem en zijn lokale en regionale zetbazen? Hoe kan het dat de Molukken wel beschikt over meerdere natuurlijke rijkdommen maar niet in welvaart kan leven? Onze landgenoten hebben het nakijken en blijven op een armzalig houtje bijten.

Illegale houtkap en landonteigeningen

De leef- en woongebieden van de oorspronkelijke bevolking worden meer en meer aangetast door legale en illegale houtkap, gedwongen verhuizingen en onteigeningen van adatgronden die hen al eeuwenlang toebehoren, bijvoorbeeld Sabuai en Gunung Tinggi op Ceram en Marafenfen op de Aru-eilanden.

De mijnbouw heeft dramatische gevolgen voor mens- en milieu, zoals Gunung Botak op Buru en de nikkelmijnen op Pulau Gee en andere gebieden in Halmahera Timor. Met alle schadelijke gevolgen van dien voor milieu en gezondheid van de bevolking! Tegen de exploitatie van de marmergroeven op West-Ceram is de bevolking van Taniwel in opstand gekomen.

We zien dat de direct getroffenen meer en meer in verzet komen maar moeten helaas vaststellen dat de leiders en actievoerders van dit verzet op strenge sancties kunnen rekenen. Waarom zouden wij net als zij het laten gebeuren dat onze eigen cultuur, onze tradities en sociale systemen worden afgebroken?

Brieven naar de EU

In brieven aan Vincent Piket – EU-Ambassadeur in Indonesië en aan Josep Borrel Fontelles (Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid en veiligheid en vicevoorzitter van de Europese Commissie) – kondigde de regering van de Republiek der Zuid-Molukken acties aan tegen het sluiten van het CEPA-handelsverdrag tussen de Republik Indonesia en de 27 lidstaten van de Europese Unie.

De RMS-regering vindt dat dit CEPA verdrag illegaal is voor zover het betrekking heeft op het grondgebied en de bevolking van de Zuid-Molukken. De RMS-regering brengt in haar brieven naar voren dat de Republik Maluku Selatan in overeenstemming met het Internationaal Recht werd geproclameerd en enkele maanden na de proclamatie door Indonesië werd geannexeerd en deze bezetting tot op heden voortduurt.

De RMS-regering had al in haar brief van 27 december 2019 aan president Joko Widodo de Republiek Indonesië kenbaar gemaakt dat deze aansprakelijk wordt gesteld voor alle gevolgen van de onrechtmatige annexatie en de voortdurende bezetting van het territorium van de RMS.

EU moet CEPA-verdrag toetsen aan eigen uitgangspunten

Zowel Piket en Borrell zijn er door de RMS op gewezen dat het CEPA-verdrag moet worden getoetst aan de internationale fundamentele mensenrechten en de EU-grondrechten. Datzelfde zal moeten gebeuren door de parlementen van de 27 lidstaten van de EU als dit verdrag in hun parlement ter goedkeuring voorligt. Volgens de RMS botst het verdrag op de een aantal belangrijke punten.

  • Het CEPA-verdrag is een schending van het recht op zelfbeschikking van het Zuid-Molukse volk;
  • Vervolging en veroordeling burgers van de RMS is in strijd met het internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten. (BUPO);
  • In Indonesië is geen onafhankelijke rechtspraak en er is grote rechtsongelijkheid;
  • Het volk van de Zuid-Molukken wordt economisch uitgebuit.

Geen CEPA-verdrag

De RMS-regering vindt dat het sluiten van een verdrag tussen de Republik Indonesia en de Europese Unie (EU) niet het grondgebied van de RMS kan betreffen.

Zolang Indonesië het Zuid-Molukse grondgebied bezet houdt en de Zuid-Molukse bevolking en ook andere volken waaronder de Papua’s onderdrukt en met militair machtsvertoon de mond snoert en zolang Indonesië lak heeft aan het respecteren van de mensenrechten, mag een CEPA-verdrag er nooit komen.

Geen vrijheid politieke meningsuiting
Indonesië heeft al decennialang lak aan de vrije politieke meningsuiting van Molukkers die voor zelfbeschikking en het terugkrijgen van hun soevereiniteit opkomen. Landgenoten die hun sympathie tonen voor de Zuid-Molukse vlag of documenten in hun bezit hebben waaruit de rechtmatigheid van de totstandkoming en het voortbestaan van de RMS blijkt, worden voor de rechter gebracht en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Direct en indirect wordt hun gezin of familie het leven zuur gemaakt. Ondanks dat Indonesië het internationale verdrag heeft ondertekend dat vrije politieke meningsuiting wordt gerespecteerd. Dit blijkt keer op keer een loos gebaar te zijn.

Vervolgstappen RMS-regering

Als de EU niet bereid is het tot stand komen van het CEPA-verdrag met de Republiek Indonesië te toetsen aan de bezwaren van de RMS – zal de RMS-regering overwegen het onderhavige geschil ter beoordeling voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie.

Het is aan ons!

Aan deze onderdrukking en uitbuiting moet een einde komen en Indonesië moet de wacht worden aangezegd.

Een grote sleutel ligt in handen van de 27 landen van de Europese Unie. Deze landen staan op het punt in EU verband een vrijhandelsakkoord met de Roofstaat Indonesië te ondertekenen. Voor het zover is moeten eerst de 27 parlementen van deze landen dit CEPA verdrag ratificeren. Met deze ratificering staan de afzonderlijke parlementen toe dat het CEPA verdrag tussen EU en Indonesië kan doorgaan.

Het doel van de RMS is te voorkomen dat een CEPA-verdrag kritiekloos wordt gesloten en de ogen gesloten blijven voor de onderdrukking en uitbuiting van de Molukken.

De RMS-regering verzoekt alle lidstaten van de EU het CEPA-verdrag te toetsen aan de internationale mensenrechten en de EU-grondrechten. Om te beginnen geldt dat ook voor de Nederlandse regering en de Tweede Kamer.
Als de EU niet bereid is het te ondertekenen CEPA-verdrag te toetsen aan de bezwaren van de RMS gaat de RMS-regering het geschil ter beoordeling voorleggen aan het Europese Hof van Justitie.

Kom in actie

Kom in actie en sluit je aan bij de campagne ‘Stop de onderdrukking en exploitatie van Maluku’. Help mee een einde te maken aan praktijken van de RI, de Roofstaat Indonesië. Sluit je aan bij de campagne en draag je steentje bij en kom in beweging. Sluit je aan en doe mee zodat onze broeders en zusters op de Zuid-Molukken in vrede, welvaart en vrijheid kunnen leven!

Op 17 augustus wordt door het Demoteam van de RMS-regering een betoging op de Dam in Amsterdam gehouden. De komende tijd zullen vervolgacties en activiteiten plaatsvinden.