Brief aan Landelijk Integraal Moluks Overlegorgaan

5 november 2023

 

In handen van de initatiefgroep LIMO

 

Amsterdam, 4 november 2023

 

Geachte voorzitter van de bijeenkomst,
Geachte aanwezigen,

Allereerst onze dank voor uw uitnodiging.

Wegens verhindering van staflid Regina Parinussa, zal vandaag Jeanine Lopulalan namens de RMS regering aanwezig zijn. Wij verzoeken u haar in de gelegenheid te stellen de inhoud van deze brief tijdens de bijeenkomst kenbaar te maken.

Hierbij brengen wij het volgende onder uw aandacht.

De RMS-regering juicht toe, dat er door de Molukse Raad en de initiatiefgroep LIMO wordt  gewerkt aan het tot stand komen van één landelijke organisatie. Wij hechten er echter aan te  benadrukken, dat het primaat van de behartiging van de politieke belangen van het Molukse volk – van  het herstellen van  de soevereiniteit van de RMS , het eerbiedigen van de  mensenrechten in de Molukken en aanverwante zaken- toebehoort aan de RMS regering.

Gesprekken met de Nederlandse overheid en andere partijen betreffende het Molukse volk-alhier en de Molukken verblijvende- aangedane onrecht, de gevolgen en het herstel hiervan-  kunnen dan ook  niet plaatsvinden zonder dat de RMS- regering hierbij zelf direct bij betrokken is.

De RMS-regering heeft in dit verband eerder kenbaar gemaakt, dat het plaatsvinden van een diepgaand onderzoek naar het verloop van het dekolonisatieproces vanaf 27 december 1949 en de gevolgen van dit onvoltooide proces een primaire doelstelling dient te zijn.

Wij wensen u allen een vruchtbare bijeenkomst.

Met nationale groet,

Mena Muria!

 

Namens de RMS-regering in ballingschap,

 

J.G.Wattilete
President