De RMS bouwt aan haar toekomst, met een stevig fundament

17 augustus 2019

Vandaag, 17 augustus 2019, heeft de president van de regering in ballingschap van de RMS een belangrijk, historisch besluit genomen. Op deze dag heeft de RMS-president een eerste formele staatsverorde-ning vastgesteld. Deze Presidentiële Verordening vormt de juridische basis voor nadere overheidshan-delingen van de RMS en heeft kracht van wet.

De Presidentiële Verordeningen zijn formele rechtshandelingen namens de Zuid-Molukse staat en vloeien direct voort uit de juridische, politieke en historische basis van de RMS. De RMS-regering heeft gemeend haar handelen en besluiten door middel van deze Presidentiële Verordening nader te formaliseren. De RMS-regering hecht eraan te benadrukken dat dit niet slechts een symbolische daad betreft maar een belangrijke stap is om het juridisch fundament van de staat verder uit te bouwen. 

De legitimiteit van de RMS is u en velen al lang bekend. De RMS-regering acht het dan ook haar verantwoordelijkheid om te handelen conform haar staatsrechtelijke status en daarbij – waar van toegevoegde waarde – de formaliteiten in acht te nemen die daarvoor in het internationaal recht gangbaar zijn. Hiermee toont de RMS-leiding dat het voortbestaan van de RMS niet alleen in politiek en moreel opzicht wordt bewaakt, maar tevens in juridische zin zijn onderbouwd. Ook bevestigt de RMS nogmaals haar legitiem gezag over haar territoir, ondanks dat dit territoir illegaal wordt bezet door een vreemde mogendheid. Een en ander zal in de toekomst, wanneer het herwinnen van de soevereiniteit van de Zuid-Molukken naderbij komt, zijn vruchten afwerpen. 

Met grote afschuw stelt de RMS-regering vast dat de natuurlijke hulpbronnen die aan het Zuid-Molukse volk toebehoren illegaal geëxploiteerd worden. Hieronder vallen onder meer de bossen, zeeën en bronnen van gas en goud, die zonder enig respect voor mens of natuur worden uitgeput en waar de Zuid-Molukse bevolking niet in meedeelt. Het is voor de toekomst van het Zuid-Molukse volk dan ook van groot belang om een einde te maken aan de exploitatie van deze hulpbronnen door de Indonesische bezettingsautoriteiten en de met hen samenwerkende private partijen. In dit kader bestaat er een dringende behoefte aan de totstandkoming van noodzakelijke wettelijke voorschriften die ten doel hebben de eigendom van deze hulpbronnen te verzekeren en iedereen die zich daar wederrechtelijk meester van maakt, of heeft gemaakt, aansprakelijk te stellen voor de daardoor aan het Zuid-Molukse volk en de Zuid-Molukse staat toegebrachte schade. 

Door middel van het uitvaardigen en deugdelijk publiceren van Presidentiële Verordeningen en regeringsbesluiten worden belangrijke beslissingen wereldkundig gemaakt, waarbij hoofd- van bijzaken worden onderscheiden. De RMS-regering roept alle Zuid-Molukse burgers dan ook op om de staatspublicaties nauwgezet te volgen. 

Namens 

Mr. J.G. Wattilete

President Republik Maluku Selatan

 

De RMS bouwt aan haar toekomst, met een stevig fundament. (PDF)

De presidentiële verordeningen worden gepubliceerd op www.beritanegara.com.