Verklaring inzake de aardbeving

2 oktober 2019

Verklaring Regering in ballingschap Republiek der Zuid-Molukken

De regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken heeft met leedwezen kennisgenomen van de vele dodelijke slachtoffers, gewonden, ontheemden en de enorme materiele schade, ten gevolge van de aardbevingen welke het grondgebied van de ZuidMolukken heeft getroffen.

De RMS-regering roept alle burgers in de Zuid-Molukken op om met vereende kracht het leed en de schade, welke de aardbevingen te weeg hebben gebracht, te delen en te werken aan het herstel van schade die is ontstaan.

De RMS-regering is ervan overtuigd, dat de huidige “feitelijke bestuurders” van de ZuidMolukken: de Gouverneur de heer Murad Ismail, de burgemeester van Ambon de heer R.Louhenapessie, leden van de het Provinciale parlement, de traditionele leiders zoals de bapa2 Radja als zonen van het Molukse volk op kordate wijze zullen op treden, en niet afwachten wat het “centrale gezag” in Jakarta aan hulp zal gaan bieden. Nog sterker: wij spreken de hoop uit dat ze niet zullen meewerken aan het onmenselijke verzoek van de Indonesische minister generaal Wiranto om onze zwaar getroffen burgers te gelasten naar huis te keren omdat ze een last zouden zijn voor de Indonesische regering.

Hiermee zegt generaal Wiranto feitelijk: “Wij willen geen geld voor jullie uitgeven. Wij willen jullie geen noodhulp bieden!”

Deze woorden van generaal Wiranto zijn een bezetter waardig!

Deze natuurramp, en de harteloze reactie van generaal Wiranto namens de regering in Jakarta, laten ons wederom een ding beseffen: De Republik Maluku Selatan en daarmee het ZuidMolukse volk- is de rechtmatige eigenaar van een ongekende rijkdom aan natuurlijke bodemschatten- en zou dan ook over meer dan voldoende financiële middelen en een goede infrastructuur moeten kunnen beschikken- om de gevolgen van een welke natuurramp dan ook afdoende het hoofd te bieden. Wij als RMS-regering zouden nooit tegen onze burgers zeggen: ‘Ga maar weer snel naar huis, want jullie zijn financieel een te grote last voor ons’.

De werkelijkheid is echter, dat het Zuid-Molukse volk moet leven onder vreemde militaire bezetting en de wettige regering van de RMS noodgedwongen in ballingschap verblüft en daarom kunnen wij onze burgers niet direct helpen. De RMS-regering doet een dringend appél op een ieder, de Zuid-Molukse gemeenschap in Nederland in het bijzonder, maatschappelijke- en religieuze -, politieke organisaties, zich te verenigen in het bieden van steun aan de getroffenen van de ramp. Onze verwachting is, dat óók de Nederlandse regering, de EU, het Internationale Rode Kruis aan het Zuid-Molukse volk in nood steun zal gaan bieden.

De RMS-regering stelt hierbij als eerste bijdrage een bedrag van E’ 6.500,00 – zijnde een bedrag van ca. 100.000.000 Indonesische Rupia’s- beschikbaar om de meest kwetsbare slachtoffers van de ramp noodhulp te kunnen bieden. Laten velen ons voorbeeld voigen.

De RMS-regering is ervan overtuigd dat wij óók deze beproeving, in de strijd op weg naar vrijheid en welvaart het volk van de Zuid-Molukken, met steun van de Almachtige Schepper zullen overwinnen!

Met nationale groet,

Mena – Muria!!!

J.Wattilete

President van de Rep ublik Maluku Se/atan

Verklaring inzake de aardbeving (PDF)