Reactie Rutte op kamervragen Sylvana Simons (Bij1)

5 juni 2021

Op 12 april 2021 zond de RMS-regering een brief aan demissionair minister president drs. M. Rutte over de kwestie van het graf van RMS-president Soumokil en het teruggeven van de nationale vlag van de RMS, die zich in het Mariniersmuseum bevindt.

Naar aanleiding van deze brief stelde Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) op 14 april 2021 kamervragen aan demissionair minister president Rutte. Op 2 juni 2021 heeft Rutte de kamervragen beantwoord. In zijn reactie geeft de heer Rutte puntsgewijs aan dat:

  1. de Nederlandse regering kennis heeft genomen van de brief van de RMS-regering;
  2. de Nederlandse regering sinds 2015 geen enkele inspanning meer verricht heeft om de bekendmaking van de graflocatie van mr. dr. Chris Soumokil te bevorderen – en dit ook niet kansrijk acht;
  3. de in het Mariniersmuseum gelegen RMS-vlag niet in eigendom van de Nederlandse staat zou zijn – en dat de Nederlandse regering niet bereid is te bevorderen dat deze aan de RMS-regering wordt teruggegeven;
  4. Nederland de ‘territoriale integriteit’ van Indonesië niet ter discussie stelt.

↓ Een eerste reactie op het antwoord van de heer Rutte treft u onder de brief aan ↓

het_lid_Simons_over_de_brief_van_de_President_Mr._J.G._Wattilete_van_de_Republik_Maluku_Selatan

Nederlandse regering ondersteunt de illegale annexatie van ons land

Het niet ter discussie durven te stellen van de territoriale integriteit van Indonesië betekent, dat Nederland de illegale annexatie van de Republiek der Zuid-Molukken en West Papua, in strijd met het internationaal recht, bekrachtigt. Het is evenwel niet aan het kabinet van het Koninkrijk der Nederlanden om de illegale annexatie door Indonesië goed of af te keuren. De rechtmatigheid van de annexatie van ons grondgebied dient door het Internationaal Gerechtshof te worden beoordeeld.

De RMS daagt Nederland en Indonesië uit het Internationaal Gerechtshof te vragen een legal opinion te geven over de illegale bezetting van de Zuid-Molukken.

Nederlandse staat verantwoordelijk voor teruggave RMS-vlag

De vlag van de RMS is inderdaad geen eigendom van de Nederlandse Staat – en is dat ook nooit geweest. Het toe-eigenen van de vlag en het doorleiden van de RMS-vlag naar het Mariniersmuseum draagt om deze reden een onrechtmatig karakter. De Nederlandse Staat is hiervoor verantwoordelijk. De rechtmatige eigenaar van de nationale vlag van de Republik Maluku Selatan is en blijft de RMS. De vlag dient dan ook aan de RMS-regering te worden teruggegeven.

Nederland verwaarloost belofte inz. graflocatie president Soumokil

Ten aanzien van het graf van de door Indonesië geëxecuteerde RMS-president mr. dr. Chris Soumokil blijkt dat de Nederlandse regering geen enkele serieuze poging heeft gedaan de bekendmaking van het graf af te dwingen van de Indonesische Regering.

De Nederlandse regering heeft naar eigen zeggen laatstelijk in 2015, zes jaar geleden, via een brief aan de Indonesische ambassade in Nederland gevraagd om aandacht voor het graf. Sinds 2015(!) is er geen enkele actie meer ondernomen. Dit, terwijl de (in Nederland woonachtige) weduwe van RMS-president Soumokil inmiddels op leeftijd raakt.

Dit getuigt van minachting van de Nederlandse regering voor het Zuid-Molukse volk en in het bijzonder voor de nabestaanden van mr. dr. Soumokil. Deze kwestie had op het hoogste niveau aan de orde moeten worden gesteld. Niet via de Indonesische ambassade in Den Haag. Het gaat hier om een ernstige schending van mensenrechten: een misdrijf tegen de menselijkheid strafbaar gesteld in de Wet Internationale Misdrijven.

De Nederlandse regering beseft nog steeds niet, dat het dekolonisatieproces niet is voltooid en dat zij hiervoor mede verantwoordelijkheid draagt.
Haar aansprakelijkheid hiervoor verjaart niet!